Reklamační řád

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány. Za zjevnou vadu je považován i jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je zapsáno v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (např. v druhu nebo množství). Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) nebo telefonicky ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují.

 

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Konkrétní délky záruk produktů naleznete v katalogu v informacích o produktu. Při prodeji zboží fyzickým osobám (nepodnikatelům), je poskytnuta záruční doba v délce minimálně 24 měsíců. Vztahy s právnickými osobami nebo fyzickými osobami-podnikateli se řídí obchodním zákoníkem a záručními podmínkami výrobce zboží. Záruční doba může být v tomto případě kratší než 24 měsíců.

 

Kupující o vzniklých vadách písemně (e-maileminformuje prodávajícího a prodávající se s ním v závislosti na druhu zboží dohodne na dalším postupu, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Dále musí uvést své jméno a adresu, kontaktní e-mail, popřípadě telefon a podrobný popis závady a toho, jak vznikla. Zaslané zboží musí být v úplném stavu včetně manuálů, kabelů a ostatního příslušenství.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

 

O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do tří pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží (do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady) a vyrozumí o tom reklamujícího formou elektronické pošty, pokud se strany nedohodnou jinak. Reklamace včetně vady bude, pokud se strany nedohodnou jinak, vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace.

Při neoprávněné reklamaci je dodavatel oprávněn požadovat náhradu nákladů spojených s jejím vyřízením, zejména přepravních nákladů.

Napište nám

* povinné položky

Napište nám, zavoláme zpátky

* povinné položky
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace